Załącznik do uchwały nr 3/2018 Walnego Zgromadzenia z dnia 17 grudnia 2018
sprawie przekształcenia Statutu Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej
w Regulamin Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej

Regulamin Koła Naukowego Energetyków
Politechniki Warszawskiej

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

W treści niniejszego Regulaminu stosowane są następujące określenia i skróty:

 1. Koło – Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej,
 2. PW – Politechnika Warszawska,
 3. MEiL – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 4. ITC – Instytut Techniki Cieplnej,
 5. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  z dnia  20 lipca 2018 r. (Dz. U.  poz. 1668),
 6. Zarządzenie – Zarządzenie nr 10/2015 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki Warszawskiej,
 7. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej,
 8. Zarząd – Zarząd Koła,
 9. Prezes – Prezes Zarządu,
 10. Opiekun – Opiekun naukowy Koła,
 11. Kandydat – Kandydat na Członka Koła,
 12. Członek – Członek Koła,
 13. Senior – Senior Koła.

§ 2

Koło nosi nazwę Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej. Skrótem nazwy Koła jest KNE PW.

§ 3

W kontaktach zagranicznych Koło posługuje się nazwą Power Engineering Academic Study Group.

§ 4

Koło działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a jego siedzibą jest ITC, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa.

§ 5

Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą oraz ze Statutem Politechniki Warszawskiej.

§ 6

Koło jest zawiązane na czas nieograniczony, nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

§ 7

 W Kole można działać mając jeden z następujących statusów:

 1. Członek,
 2. Kandydat na Członka,
 3. Senior.

ROZDZIAŁ II

Cele Koła

§ 8

Celem Koła jest ułatwienie jego Członkom i innym osobom biorącym udział w projektach Koła rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianej energetyki i pokrewnych dziedzin nauki oraz współpraca z firmami działającymi w tych branżach.

§ 9

 Koło realizuje cele, o których mowa w § 8, przez:

 1. organizowanie i udział w konferencjach, seminariach oraz odczytach o tematyce związanej z celami Koła,
 2. rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych i realizację projektów z nimi związanych,
 3. organizowanie i udział w wyjazdach naukowych do zakładów energetycznych, badawczych i pokrewnych,
 4. tworzenie bazy firm i zakładów pracy działających w branżach związanych z celami Koła,
 5. nawiązywanie współpracy z ww. podmiotami oraz realizację projektów na ich zlecenie.

ROZDZIAŁ III

Członkowie Koła

§ 10

Członkiem Koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej zainteresowany realizacją celów Koła.

§ 11

Członkostwo przyznaje Zarząd Koła na podstawie oceny Kandydata , który brał udział w pracach koła podczas okresu posiadania statusu Kandydata, przedstawionej przez członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej. Uzyskanie statusu Członka jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 12

Status Seniora jest statusem honorowym przyznawanym byłym Członkom Koła, którzy położyli szczególne zasługi dla jego rozwoju. O przyznaniu statusu Seniora decyduje Zarząd na podstawie oceny wkładu danej osoby w dorobek Koła.

§ 13

Członek Koła ma prawo do:

 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 2. korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła,
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 5. reprezentowania Koła w Samorządzie Studentów PW, na Wydziale MEiL oraz na zewnątrz, a także działania w jego imieniu, po uzyskaniu upoważnienia od członka Zarządu,
 6. składania wniosków w imieniu Koła lub na projekt organizowany przez Koło do dowolnej Komisji Programowej Samorządu Studentów PW, pod warunkiem akceptacji wniosku przez Prezesa,
 7. otrzymywania korzyści w postaci:
  a. dofinansowań do wyjazdów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw Koła,
  b. materiałów promocyjnych, z dofinansowaniem, przygotowanych przez Koło na okoliczność projektów,
 8. udziału w zebraniach i wszelkich projektach organizowanych przez Koło,
 9. używania pokoju Koła,
 10. korzystania z urządzeń, sprzętów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji celów regulaminowych,
 11. pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego przez Członków Koła,
 12. bezwzględnego wglądu do dokumentacji Koła.

§ 14

Seniorom Koła przysługują prawa:

 1. wymienione w § 13 ust. 1, 5,  8,
 2. udziału w bieżących głosowaniach, podczas zebrań Koła, z głosem doradczym,
 3. używania  pokoju Koła.

§ 15

Członek Koła ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła,
 2. aktywnie uczestniczyć w pracach Koła,
 3. dbać o pozytywny wizerunek Koła i Politechniki Warszawskiej,
 4. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
 5. raz do roku, w terminie określonym przez członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej złożyć zgodne z prawdą, pisemne sprawozdanie z działalności w Kole.

§ 16

 Seniorzy powinni godnie reprezentować Koło na zewnątrz.

§ 17

 Członkostwo w Kole ustaje na skutek:

 1. wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów:
  a. w przypadku postępowania Członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej,
  b. na pisemny wniosek co najmniej połowy Członków Koła;
 2. wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku:
  a. utraty przez Członka statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej,
  b. na wniosek samego Członka;
 3. śmierci Członka;
 4. nie wywiązania się z obowiązku wynikającego z § 15 ust. 5.

§ 18

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji.

§ 19

Osoby, które utraciły członkostwo w sposób opisany w § 17 ust. 2 lit. a po uzyskaniu statusu studenta lub doktoranta PW mogą ponownie uzyskać członkostwo na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie z możliwością zlikwidowania okresu przejściowego Kandydata, o którym mowa w § 11.

§ 20

Statusu Seniora pozbawia Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Kandydaci na Członków

§ 21

Status Kandydata na Członka otrzymuje się po zadeklarowaniu chęci pracy w Kole oraz zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Sposób deklaracji podaje członek Zarządu właściwy ds. polityki personalnej.

§ 22

Kandydat, który nie wykaże się aktywnością w pracach Koła przez okres 6 miesięcy zostaje skreślony z listy kandydatów decyzją Zarządu na podstawie opinii członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej.

§ 23

Kandydatowi na Członka przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu, o której mowa w § 22 do Walnego Zgromadzenia w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie powinno zostać rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

§ 24

Decyzja Zarządu i uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 23 jest ostateczna.

§ 25

Kandydatom przysługują prawa:

 1. wymienione w § 13 ust. 1, 5, 8,
 2. udziału w bieżących głosowaniach, podczas zebrań Koła, z głosem doradczym,
 3. używania pokoju Koła z zastrzeżeniem przebywania w nim Członka/ów Koła.

ROZDZIAŁ V

Władze Koła

§ 26

Władzami Koła są:

 1. Zarząd,
 2. Walne Zgromadzenie.

§ 27

Uchwały organów Koła podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania, o ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

§ 28

Uchwały organów Koła nie mogą naruszać powagi lub interesu PW, MEiL lub ITC.

§ 29

Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora PW w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem PW, Regulaminem Studiów PW lub niniejszym Regulaminem.

§ 30

W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział Członkowie, a z głosem doradczym Opiekun, Kandydaci, Seniorzy oraz goście. Walne Zgromadzenie jest uroczystym posiedzeniem otwartym Członków Koła.

§ 31

 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy, w szczególności:

 1. określanie kierunków pracy Koła,
 2. wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu,
 3. udzielanie absolutorium z działalności Zarządu za dany rok akademicki,
 4. uchwalanie zmian w Regulaminie Koła,
 5. rozpatrywanie wszelkich uchwał, wniosków i postulatów zgłoszonych przez Zarząd, Członków Koła lub inną osobę,
 6. podejmowanie decyzji o wykluczeniu Członków,
 7. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.

§ 32

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku.

§ 33

Zarząd ma także obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 25% Członków Koła, w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu.

§ 34

O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd powiadamia Członków Koła oraz inne osoby z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 35

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego zaproponowana, zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym.

§ 36

Do prawomocności uchwał Walnego Zgromadzenia niezbędna jest obecność co najmniej 1/2 zwyczajnych Członków Koła.

§ 37

W przypadku stwierdzenia zbyt niskiej frekwencji Zarząd, w trybie zgodnym z § 34, ogłasza drugi termin Walnego Zgromadzenia, podczas którego Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę  obecnych Członków.

§ 38

 Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Koła,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
 3. przyjmowanie oraz wykreślanie Członków Koła,
 4. organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Koła,
 5. zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
 6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia,
 7. sporządzenie planów pracy, zarządzanie finansami i prowadzenie aktualnej dokumentacji Koła.

§ 39

Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres 12 miesięcy. Kadencja nowego Zarządu rozpoczyna się wraz z dniem wyboru.

§ 40

Zarząd składa się co najmniej z 3 i co najwyżej 5 Członków Koła, w tym Prezesa oraz co najmniej jednego Wiceprezesa Koła. Funkcje w Zarządzie nadaje Walne Zgromadzenie.

§ 41

Liczbę oraz kompetencje i obowiązki poszczególnych członków Zarządu określa stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 42

Oświadczenia woli w imieniu Zarządu oraz Koła może składać Prezes Koła bądź inna osoba upoważniona przez Prezesa.

§ 43

Zarząd lub członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie na wniosek co najmniej 25% liczby Członków Koła.

§ 44

Ustępujący Zarząd, w celu uzyskania absolutorium, ma obowiązek przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu bilansu za okres urzędowania, tj. sprawozdania, z uwzględnieniem wymagań Rektora, z działalności i rozliczenia finansowego z uzyskanych środków oraz sposobu ich wydatkowania w odpowiednich do tego wyznaczonych terminach.

§ 45

Zarząd lub członek Zarządu może zrezygnować z piastowanej funkcji na własny wniosek. W takim przypadku Zarząd ma obowiązek, w trybie zgodnym z § 34, zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym ustępujący członkowie Zarządu mają obowiązek złożyć sprawozdanie z działalności za okres piastowania przez nich funkcji członków Zarządu akceptowane przez Walne Zgromadzenie oraz przeprowadzić wybory uzupełniające do Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

Opiekun Koła

§ 46

Opiekunem naukowym Koła może być pracownik PW o stopniu co najmniej doktora.

§ 47

Do kompetencji Opiekuna Koła należy:

 1. wspieranie i koordynacja działalności Koła,
 2. zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
 3. uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym,
 4. ułatwienie kontaktów między Członkami a pracownikami Wydziału,
 5. prawo do wystąpienia do Władz PW o wyróżnienia dla Członków Koła za pracę na rzecz Koła.

§ 48

Opiekun wybierany jest na czas nieokreślony.

§ 49

W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.

§ 50

Opiekun może zrezygnować z piastowanego stanowiska na własną prośbę.

§ 51

Walne Zgromadzenie ma obowiązek zaproponować nauczycielowi akademickiemu spełniającemu warunki z §46 piastowanie stanowiska Opiekuna nie później niż miesiąc po rezygnacji poprzedniego Opiekuna.

ROZDZIAŁ VII

Majątek i finanse Koła

§ 52

Praca w organach Koła ma charakter społeczny.

§ 53

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:

 1. przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu,
 2. przekazanych przez sponsorów w formie darowizny,
 3. wypracowanych przez Członków i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami,
 4. dobrowolnych składek Członków Koła w przypadku zatwierdzenia ich przez Walne Zgromadzenie.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

§ 54

Zmiany  Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 55

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 1. uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej jednomyślnie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków,
 2. decyzji administracyjnej Rektora, w przypadku gdy Koło w sposób rażący lub uporczywy narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut PW, Regulamin Studiów PW  lub niniejszy Regulamin.

§ 56

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy Ustawy oraz Zarządzenia.