Załącznik do uchwały nr 1/2022 Walnego Zgromadzenia z dnia 23 listopada 2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Koła Naukowego Energetyków

Regulamin Koła Naukowego Energetyków
Politechniki Warszawskiej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

W treści niniejszego Regulaminu stosowane są następujące określenia i skróty:

 1. Bezwzględna większość głosów – w głosowaniu liczba głosów „za” jest większa niż suma głosów „przeciw” i „wstrzymujących”,
 2. Członek – Członek Koła,
 3. ITC – Instytut Techniki Cieplnej,
 4. Kandydat – Kandydat na Członka Koła,
 5. Koło – Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej,
 6. Lista Członków – spis aktualnych Członków Koła, prowadzony przez członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej,
 7. Logo – logo Koła,
 8. MEiL – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej,
 9. Opiekun – Opiekun naukowy Koła,
 10. Prezes – Prezes Zarządu,
 11. PW – Politechnika Warszawska,
 12. Regulamin – regulamin Koła Naukowego Energetyków,
 13. Senior – Senior Koła,
 14. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. poz. 1668),
 15. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej,
 16. Zarząd – Zarząd Koła,
 17. Zarządzenie – Zarządzenie nr 16/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie rejestracji uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich Politechniki
  Warszawskiej

§ 2

 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej. Skrótem nazwy Koła jest KNE PW.
 2. W kontaktach zagranicznych Koło posługuje się nazwą Power Engineering Academic Study Group.
 3. Koło posiada własne logo, którego wzór znajduje się w załączniku do Regulaminu.
 4. Koło działa przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, a jego siedzibą jest ITC, ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa.
 5. Koło działa zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z Ustawą, Statutem Politechniki Warszawskiej, Regulaminem studiów PW oraz niniejszym Regulaminem.
 6. Koło jest zawiązane na czas nieograniczony, nie posiada osobowości prawnej i działa w ramach struktury Politechniki Warszawskiej.

§ 3

W Kole można działać, mając jeden z następujących statusów:

 1. Członek,
 2. Kandydat na Członka,
 3. Senior.

Rozdział II
Cel Koła

§ 4

 1. Celem Koła jest ułatwienie jego Członkom i innym osobom biorącym udział w projektach Koła
  rozwijania i pogłębiania wiedzy w zakresie szeroko rozumianej energetyki i pokrewnych
  dziedzin nauki oraz współpraca z firmami działającymi w tych branżach.
 2. Koło realizuje cel, o którym mowa w ust. 1, przez:
  a) organizowanie i udział w konferencjach, seminariach oraz odczytach o tematyce związanej
  z działalnością Koła,
  b) rozpatrywanie zagadnień naukowo-badawczych i realizację projektów z nimi związanych,
  c) organizowanie i udział w wyjazdach naukowych do zakładów energetycznych, badawczych
  i pokrewnych,
  d) tworzenie bazy firm i zakładów pracy działających w branżach związanych z działalnością
  Koła,
  e) nawiązywanie współpracy z ww. podmiotami oraz realizację projektów na ich zlecenie.

Rozdział III
Członkowie Koła

§ 5

 1. Członkiem Koła może zostać każdy student lub doktorant Politechniki Warszawskiej
  zainteresowany realizacją celu Koła.
 2. Członkostwo przyznaje większością głosów Zarząd Koła na podstawie oceny Kandydata, który
  brał udział w pracach Koła podczas okresu posiadania statusu Kandydata, przedstawionej przez
  członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej.
 3. Kandydat zostaje Członkiem w momencie wpisania na Listę Członków.
 4. Uzyskanie statusu Członka jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego
  Regulaminu.

§ 6

Członek Koła ma prawo do:

 1. udziału w Walnym Zgromadzeniu,
 2. korzystania z pomocy pracowników naukowych współpracujących z Kołem,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Koła,
 4. czynnego i biernego prawa wyborczego,
 5. korzystania z pomieszczeń Koła oraz ze środków materialnych znajdujących się w jego
  posiadaniu,
 6. pełnienia funkcji koordynatora projektu realizowanego przez Członków Koła,
 7. reprezentowania Koła w Samorządzie Studentów PW, na Wydziale MEiL oraz na zewnątrz, a
  także działania w jego imieniu, po uzyskaniu upoważnienia od członka Zarządu.
 8. składania wniosków w imieniu Koła lub na projekt organizowany przez Koło do dowolnej
  Komisji Programowej Samorządu Studentów PW, pod warunkiem akceptacji wniosku przez
  Prezesa,
 9. otrzymywania korzyści w postaci:
  a) dofinansowań do wyjazdów, szkoleń i wszelkich innych inicjatyw Koła,
  b) materiałów promocyjnych, z dofinansowaniem, przygotowanych przez Koło na okoliczność
  projektów,
 10. udziału w zebraniach i wszelkich projektach organizowanych przez Koło.

§ 7

Członek Koła ma obowiązek:

 1. przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz uchwał organów Koła,
 2. aktywnie uczestniczyć w pracach Koła,
 3. dbać o pozytywny wizerunek i godnie reprezentować Koło na Politechnice Warszawskiej oraz
  poza nią,
 4. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac,
 5. raz do roku, w terminie określonym przez członka Zarządu właściwego ds. polityki
  personalnej złożyć zgodne z prawdą, pisemne sprawozdanie z działalności w Kole.

§ 8

Członkostwo w Kole ustaje na skutek:
a) wykluczenia – dokonanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów:

 • w przypadku postępowania Członka sprzecznego z niniejszym Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić z obowiązkami studenta Politechniki Warszawskiej,
 • na pisemny wniosek co najmniej połowy Członków Koła.


b) wykreślenia – dokonanego w drodze uchwały Zarządu, w przypadku:

 • utraty przez Członka statusu studenta lub doktoranta Politechniki Warszawskiej,
 • braku aktywności przez okres minimum 1 roku,
 • na wniosek samego Członka.

c) śmierci Członka,
d) niewywiązania się z obowiązku wynikającego z §7 ust. 5.

Rozdział IV
Seniorzy Koła

§ 9

 1. Status Seniora jest statusem honorowym przyznawanym byłym Członkom Koła, którzy
  położyli szczególne zasługi dla jego rozwoju.
 2. O przyznaniu statusu Seniora decyduje Zarząd na podstawie oceny wkładu danej osoby w
  dorobek Koła.
 3. Status Seniora Koła przyznawany jest na czas nieokreślony

§ 10

Seniorom Koła przysługują prawa:

 1. wymienione w §6 ust. 1, 2, 5, 6, 7, 10.
 2. korzystania z urządzeń, materiałów i wszelkich form działalności Koła w zakresie realizacji
  celów regulaminowych.

§ 11

Status Seniora wygasa na skutek wykluczenia dokonanego w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów:

 1. w przypadku postępowania sprzecznego z Ustawą, Statutem PW, Regulaminem studiów PW,
  niniejszym Regulaminem oraz w przypadku postępowania urągającego dobremu imieniu Koła.
 2. na pisemny wniosek co najmniej połowy Członków Koła.

Rozdział V
Kandydaci na Członków

§ 12

Status Kandydata na Członka otrzymuje się po zadeklarowaniu chęci pracy w Kole oraz zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem. Sposób deklaracji podaje członek Zarządu właściwy ds. polityki
personalnej.

§ 13

Kandydatom na Członka przysługują prawa:

 1. wymienione w §6 ust. 1, 2, 8, 9, 10
 2. używania pomieszczeń Koła oraz znajdujących się w nim przedmiotów pod nadzorem Członka Koła

§ 14

 1. Kandydat na Członka, który nie wykaże się aktywnością w pracach Koła przez okres 6 miesięcy zostaje skreślony z listy Kandydatów na Członka w drodze uchwały Zarządu na podstawie opinii członka Zarządu właściwego ds. polityki personalnej.
 2. Kandydatowi na Członka przysługuje odwołanie od decyzji Zarządu, o której mowa w ust 1., do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.
 3. W przypadku odwołania, o którym mowa w ust. 2., Zarząd ma obowiązek zwołać Walne Zgromadzenie w ciągu 30 dni.
 4. Kandydat skreślony z listy Kandydatów na Członka może ponownie ubiegać się o kandydowanie.

Rozdział VI
Zarząd

§ 15

Zarząd jest najwyższym organem wykonawczym Koła.

§ 16

 

 1. Zarząd jest wybierany przez Walne Zgromadzenie na okres 12 miesięcy.
 2. Kadencja nowego Zarządu rozpoczyna się wraz z dniem wyboru.
 3. W skład Zarządu wchodzi co najmniej 3 i co najwyżej 5 Członków, w tym Prezesa, co najmniej jednego Wiceprezesa i Skarbnika.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezesa, jego funkcje pełni Wiceprezes.

§ 17

 1. Do kompetencji Zarządu należy między innymi:
  a) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
  b) reprezentowanie Koła wobec Władz Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych,
  c) przyjmowanie oraz wykreślanie Członków Koła,
  d) organizowanie i kierowanie bieżącą działalnością Koła,
  e) zwoływanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
  f) sporządzenie planów pracy, zarządzanie finansami i prowadzenie aktualnej dokumentacji Koła.
 2. Zarząd podejmuje decyzję we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
 3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu określa stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 18

 1. Do obowiązków Zarządu należy między innymi:
  a) zwoływanie Walnego Zgromadzenia przynajmniej raz w roku,
  b) przeprowadzenie wyborów uzupełniających w przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członków Zarządu lub w przypadku potrzeby powiększenia składu Zarządu,
  c) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z okresu urzędowania i rozliczenia finansowego z uzyskanych środków wraz z końcem kadencji.
 2. Obowiązki poszczególnych członków Zarządu określa stosowna uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 19

 1. Mandat członka Zarządu wygasa na skutek:
  a) zrzeczenia się mandatu
  b) odwołania z funkcji przez Walne Zgromadzenie na skutek przyznania wotum nieufności.
 2. Wotum nieufności może zostać wyrażone przez co najmniej 1/4 członków Koła. Wotum rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze uchwały bezwzględną większością głosów.
 3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu dokonuje się kooptacji zgodnie z §29 ust. 1 lit. b).

Rozdział VII
Walne Zgromadzenie

§ 20

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem uchwałodawczym Koła.

§ 21

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy Prezes lub osoba przez niego wyznaczona, zaakceptowana przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym.

§ 22

Walne Zgromadzenie składa się ze wszystkich Członków Koła.

§ 23

 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy między innymi:
  a) określanie kierunków pracy Koła,
  b) wybór, odwoływanie i uzupełnianie składu Zarządu,
  c) określanie obowiązków i kompetencji poszczególnych członków Zarządu,
  d) udzielanie absolutorium członkom Zarządu za dany rok akademicki,
  e) uchwalanie zmian w Regulaminie Koła,
  f) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez Zarząd, Członków Koła lub inną osobę,
  g) podejmowanie decyzji o wykluczeniu Członków z obrad,
  h) zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu,
  i) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Koła.
 2. Walne zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 Członków Koła, chyba że niniejszy regulamin stanowi inaczej.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia są wiążące dla wszystkich Członków Koła, chyba że z treści uchwały wynika inaczej.
 4. Uchwała wchodzi w życie po zakończeniu obrad oraz podpisaniu przez właściwe osoby, chyba że z treści uchwały wynika inaczej.

§ 24

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 Członków Koła. Zawiadomienie rozsyłane jest drogą elektroniczną, nie później niż na 14 dni przed obradami.
 2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust.1, powinno zawierać:
  a) termin obrad,
  b) miejsce obrad,
  c) proponowany porządek obrad.
 3. Obrady odbywają się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. W takim przypadku zawiadomienia o obradach są przekazywane wszystkim członkom Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po ustaleniu terminu obrad.
 4. W przypadku, gdy Prezes nie zwołuje obrad pomimo wniosku, o którym mowa w ust. 1, obrady zwołuje Wiceprezes.
 5. W przypadku braku stwierdzenia kworum, o którym mowa w §23 ust. 2, Zarząd, w trybie zgodnym z ust. 1, ogłasza drugi termin Walnego Zgromadzenia, podczas którego Walne Zgromadzenie władne jest podejmować prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych Członków.

Rozdział VIII
Opiekun Koła

§ 25

 1. Nadzór nad funkcjonowaniem Koła sprawuje opiekun naukowy Koła, który jest nauczycielem akademickim zatrudnionym w Politechnice Warszawskiej.
 2. Do kompetencji Opiekuna Koła należy:
  a) wspieranie i nadzorowanie działalności Koła,
  b) zatwierdzanie tematów badawczych podejmowanych przez Koło i merytoryczna pomoc w ich realizacji,
  c) uczestnictwo w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym,
  d) ułatwienie kontaktów między Członkami a pracownikami Wydziału,
  e) prawo do wystąpienia do Władz PW o wyróżnienia dla Członków Koła za pracę na rzecz Koła.

§ 26

 1. Opiekun wybierany jest na czas nieokreślony.
 2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania opieki nad Kołem, Opiekun wyznacza swojego zastępcę na ten okres.

§ 27

 1. Status Opiekuna Koła wygasa na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji,
  b) odwołania przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały bezwzględną większością głosów.
 2. Walne Zgromadzenie ma obowiązek zaproponować nauczycielowi akademickiemu spełniającemu warunki, o których mowa w §25 ust. 1, piastowanie stanowiska Opiekuna nie później niż miesiąc po rezygnacji poprzedniego Opiekuna.

Rozdział IX
Majątek i finanse Koła

§ 28

Działalność w Kole ma charakter społeczny.

§ 29

 1. Do realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków finansowych:
  a) przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu,
  b) przekazanych w formie darowizny,
  c) wypracowanych przez Członków i przekazanych na konto uczelni na podstawie umów zawieranych przez uczelnię z innymi podmiotami,
  d) dobrowolnych składek Członków Koła.
 2. Nadzór nad finansami Koła sprawuje Skarbnik Koła.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 30

Rozwiązanie Koła następuje w drodze:

 1. uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej jednomyślnie w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków,
 2. decyzji administracyjnej Rektora PW, w przypadku, gdy Koło w sposób rażący lub uporczywy narusza przepisy prawa powszechnie obowiązującego, Statut PW, Regulamin Studiów PW lub niniejszy Regulamin.

§ 31

Uchwały Koła:

 1. nie mogą naruszać powagi lub interesu PW, MEiL lub ITC.
 2. mogą być uchylone przez Rektora PW w przypadku ich niezgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, Statutem PW, Regulaminem Studiów PW lub niniejszym Regulaminem.

§ 32

Zmiany Regulaminu wprowadza się w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przyjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 33

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowania mają przepisy Ustawy, Zarządzenia Rektora PW oraz Decyzje Rektora PW.