Członkowie naszego koła zajęli aż dwa miejsca na podium konkursu „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” organizowanego przez Akademię Morską w Szczecinie.

Celem konkursu, kierowanego do studentów oraz doktorantów, było zaprezentowanie rozwiązań w wykorzystywaniu technologii i pozyskiwaniu energii z morskich farm wiatrowych. W pierwszym etapie zmagań należało przygotować indywidualnie lub zespołowo prezentację na temat „Trendy i wizje rozwojowe morskich elektrowni wiatrowych” z krótkim opisem w programie Power Point. Drugi etap konkursu, do którego zakwalifikowały się zespoły, polegał na przedstawieniu swojej wizji przed jury. Na opisanie i uargumentowanie swojego konceptu uczestnicy mieli 10 minut, po których zadawane były im pytania dotyczące przedstawionej prezentacji.

Zespół w składzie: Agata Kapczyńska, Łukasz Kobos oraz Kacper Kwidziński, zajął pierwsze miejsce konkursu. Zaprezentowany pomysł związany z zastosowaniem technologii Power-to-Gas zapobiegania niestabilności w wytwarzaniu energii przez morskie elektrownie wiatrowe. Pozwala na spożytkowanie nadwyżki energii, a także wyłapywanego dwutlenku węgla ze spalin emitowanych przez elektrownie konwencjonalne do produkcji „zielonego metanu”. W ten sposób magazynowana energia może zostać wykorzystana przy małych prędkościach wiatru, a co za tym idzie, niedoborze produkcji energii z elektrowni off-shore. Tematem pracy zespołu była również opłacalność danej technologii. W wyniku przeprowadzonych porównań opierających się na prognozowanej polskiej strukturze energetycznej oraz obecnej niemieckiej. W wyniku obliczeń uzyskano wysokość zysku z całego przedsięwzięcia. Projekt zespołu rozwiązuje problem niestabilności produkcji przez zmagazynowanie energii, pozwala na ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz z czasem, przynosi zyski.

Pomysł autorstwa Teodora Sawickiego, wykorzystujący system UWCAES, zajął trzecie miejsce. UWCAES to skrót od Underwater Compressed Air Storage System. Jest to sposób na magazynowanie energii elektrycznej w postaci sprężonego powietrza. Cała maszyneria umieszczona jest na platformie, a sprężone powietrze magazynowane w podwodnych balonach. Symulacje, przeprowadzone przez Teodora wskazywały zwiększenie produkcji energii elektrycznej, a także wzrost z przychodów ze sprzedaży energii o 19%.