🌍Świadomi Energii

Aktualna sytuacja geopolityczna oraz zerwane łańcuchy dostaw po pandemii koronawirusa spowodowała gwałtowny wzrost ceny energii i ograniczyła jej dostępność  w Polsce jak i UE. Ceny surowców energetycznych są jednym z głównych powodów aktualnie wysokiej inflacji, ale już niedługo może być jeszcze gorzej, bo gazu może w zimę nie wystarczyć dla wszystkich! Wprowadzona ostatnio dyrektywa UE zakłada oszczędzenie 15% gazu do marca 2023 roku.

Dlatego bardzo ważne jest oszczędzanie energii⚡️

Należy prowadzić programy informacyjne i akcje uświadamiające korzyści wynikające z oszczędności energii oraz poprawy efektywności energetycznej budynków. W odpowiedzi na tę potrzebę, członkowie naszego koła ruszyli z nowym projektem o nazwie Świadomi Energii♻️

Zamierzamy przeprowadzać bezpłatne warsztaty i edukować jak racjonalnie użytkować energię dla instytucji publicznych oraz wszystkich innych zainteresowanych osób!

 Będziemy edukować pracowników tych obiektów odnośnie:

• Sposobów na oszczędzanie energii

• Kosztów energii

• Pochodzenia energii

Zabiegi te mają na celu:

• Zminimalizować zużycie energii

• Uzyskanie lepszych wyników finansowych przez instytucje

• Ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko

Dodatkowo będziemy w stanie przeprowadzić, jeśli ośrodek będzie zainteresowany, niezależną analizę zużycia energii, stanu danego obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji.

Projekt pozwoli na obniżenie zużycia energii, wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego i przyczyni się do ograniczenia zużycia paliw kopalnych, co będzie miało pozytywny wpływ na przyszłość naszej planety 🌍

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu mailowego: kn.energetyków@pw.edu.pl lub prosimy o wiadomość na naszym fanpage’u!

Elektrownia Maremotoryczna

Projekt zakłada porównanie oraz opisanie istniejących i wykorzystywanych sposobów konwersji energii mechanicznej fal morskich w energię elektryczną oraz wskazanie najbardziej efektywnego rozwiązania. Następnie na jego podstawie zostanie zaprojektowany i zamodelowany innowacyjny generator energii z fal o budowie możliwej do zainstalowania na platformach morskich farm wiatrowych. Takie rozwiązanie mogłoby zwiększyć potencjał budowanych instalacji energetycznych offshore. Globalną moc fal morskich szacuje się na około 3 terawaty.

W szerszej perspektywie projekt zakłada budowę generatora w skali (swego rodzaju makiety). Udany projekt elektrowni będzie można wykorzystać i wystawić na konkursie MEWy organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie i Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest popularyzacja tematyki pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz pobudzenie wyobraźni uczestników i odbiorców. Morska energetyka odnawialna stawia wiele wyzwań, ale drzemie w niej ogromny potencjał. Głównym celem naszego projektu jest rozwój tego sektora energetyki i dzielenie się wiedzą na jego temat.

Konkurs Wiedzy o Energetyce

Konkurs Wiedzy o Energetyce to inicjatywa Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej w postaci corocznej organizacji konkursu w tematach energetycznych. Głównymi nagrodami w konkursie są tzw. indeksy – zapewnione miejsca na studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Uczniowie szkół ponadpodstawowych biorący udział w Konkursie odpowiadają w pierwszym etapie na pytania w tematach:

 • Energetyki
 • Ciepłownictwa
 • Odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • Trendów we współczesnej energetyce
 • Transformacji energetycznej
 • Ekologii

Drugi etap konkursu polega na wcześniejszym przygotowaniu rozwiązania dla problemu konkursowego, a następnie zaprezentowanie go przed komisją konkursową. Drugi etap sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną, jak i umiejętności miękkie podczas prezentowania. Członkowie komisji po wysłuchaniu konkursowych prac, oceniają je pod względem merytorycznym, ale również w jaki sposób zostały zaprezentowane.

Konkurs ma na celu m.in. promowanie idei zrównoważonej energetyki oraz nowoczesnego przemysłu, ale w głównej mierze staramy się zachęcić uczniów szkół ponadpodstawowych do studiów na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa, w szczególności na kierunkach Energetyka oraz Power Engineering. Jednocześnie wskazujemy, jak znaczącą rolę w funkcjonowaniu Wydziału oraz całej Politechniki Warszawskiej pełnią organizacje naukowe i studenckie.

Jako Koło Naukowe Energetyków Politechniki Warszawskiej staramy się zarazić innych naszą pasją do energetyki i ochrony środowiska. Edukujemy w obszarze zrównoważonej energetyki zarówno dorosłych jak i uczniów. Każdego roku uczestniczymy w piknikach naukowych takich jak Piknik Centrum Nauki Kopernik oraz targach kół naukowych prezentując nasze inicjatywy. Więcej na ich temat można przeczytać tutaj.

Kolektor Powietrzny

Kolektor słoneczny jest to urządzenie, które doprowadza do przemiany energii słonecznej na ciepło. Najczęściej służą one do podgrzania wody użytkowej bądź wspomagania centralnego ogrzewania.

Celem naszego projektu jest zbudowanie kolektora słonecznego, którego czynnikiem roboczym będzie powietrze. Po zapoznaniu się z programami do wymiany ciepła (np. Ansys), będzie modyfikowany tak aby powiększać jego zdolność konwersji energii słonecznej.

Powietrzny kolektor słoneczny do działania potrzebuje czarnego absorbera, który ogrzewa doprowadzone powietrze. Urządzenie to może być zbudowane na różne sposoby jednak podczas naszego projektu skupimy się na przepływie powietrza, który będzie zachodził pod absorberem. Sam kolektor zaczyna działać już przy małym promieniowaniu słonecznym. Zimne powietrze, które wpada przez wlot znajdujący się na dole kolektora, ogrzewane jest przez światło słoneczne i unosi się do górnego wylotu skąd wypływa nam cieplejsze powietrze, które może zostać przez nas użyte do dowolnie wybranego przez nas celu.

Dzięki temu urządzeniu możemy zobaczyć jak łatwo pozyskiwać odnawialną energię. Może ono uświadomić nas jak duży potencjał energetyczny jest w zasięgu naszych rąk.

Inwestycje Energetycze

Portal Inwestycje Energetyczne to rezultat pracy młodych studentów energetyki wydziału MEiL oraz kierunków pokrewnych innych wydziałów, działających wspólnie w ramach Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej.

Celem projektu jest stworzenie profesjonalnego, powszechnie dostępnego źródła informacji nt. inwestycji realizowanych w polskim systemie elektroenergetycznym. Zespół projektowy pracuje w pięciu odrębnych działach koncentrujących się na różnych sektorach branży energetycznej. Aby zapewnić wiarygodność prezentowanych informacji, Członkowie projektu konsultują zgromadzone dane z inwestorami, generalnymi wykonawcami oraz projektantami poszczególnych inwestycji. Zabiegi te mają na celu stworzenie dobrej renomy portalu, z którego w przyszłości będą mogli korzystać nie tylko studenci, ale również przedstawiciele branży oraz koncerny energetyczne.

W szerszej perspektywie czasowej oczekiwanym rezultatem działania portalu jest pozyskanie kolejnych partnerów skłonnych do wymiany informacji i wspólnego tworzenia bazy inwestycji prowadzonych w KSE.

Design Thinking

Design Thinking opisuje metodę rozwiązywania problemów charakteryzującą się  koncentracją na użytkowniku i promocją niestandardowych rozwiązań.

Pod tym hasłem odbywają się cykliczne spotkania członków zespołu, na których przedyskutowywane są tematy przyszłych projektów Koła.

Etapy procesu powstawania projektu przeprowadzonego zgodnie z założeniami Design Thinking:

 1. Empatia –  rozpoznanie problemu i motywacji wyborów użytkownika.
 2. Definiowanie problemu – usystematyzowanie zgromadzonych danych i określenie kierunku poszukiwań rozwiązania.
 3. Generowanie pomysłów– brainstorming, wygenerowanie możliwie jak największej liczby nieszablonowych sposobów na osiągnięcie celu, ocena pomysłów i demokratyczny wybór najlepszego z nich.
 4. Budowa prototypów – budowa modeli o cechach zbliżonych do produktu końcowego umożliwiającego wizualną prezentacje pomysłu i zebranie opinii.
 5. Testowanie – przeprowadzenie testów w środowisku użytkownika, określenie gotowości produktu do ostatecznego wdrożenia na podstawie realnych oczekiwań odbiorcy.